Проєкт SMARTGYsum

Міжнаціональний проєкт за програмою Horizon 2020 MSCA-ITN-2020 Innovative Training Networks (Інноваційні освітні мережі) “SMART Green Energy Systems and Business Models” (“Дослідницька та освітня мережа для розумних і зелених енергетичних систем і бізнес-моделей”) SMARTGYsum, номер проєкту: 955614

Анотація проєкту

«Спільні розумні мережі» (CSG) – це перспективна концепція, побудована на цифрових технологіях та економічних та організаційних структурах, безпосередньо пов’язана з розширенням прав і можливостей споживачів, сприянням змінам поведінки та розширенням співпраці між усіма зацікавленими сторонами. CSG вимагають нового бачення, а також інноваційних бізнес-моделей та технологічних розробок щодо виробництва, розподілу та споживання енергії, щоб бути успішними та стійкими. Мультидисциплінарна та багаторівнева концепція, закладена в CSG, є важливою для внеску в більш екологічні та розумніші енергетичні системи в наших суспільствах. SMARTGYsum – SMART Green Energy Systems and Business Models – навчатиме 15 молодих дослідників протягом 36 місяців, щоб забезпечити реалізацію бачення «розумної енергії», зосереджуючись на різних технічних та соціально-економічних аспектах, які відповідають електроенергетичним системам та спільним розумним мережам. Виконання проєкту забезпечить для молодих науковців чудову основу для розвитку своєї майбутньої кар’єри в енергетичній електроніці, електротехніці, матеріалознавстві, ІКТ, науках про дані, а також у вартості енергії та ланцюгах вартості, фінансах та інвестиціях, управлінні ринками енергії, економічних та політичних інструментах тощо. Виконавці проєкту стануть мережею академічних та промислових партнерів, які тісно співпрацюють із застосуванням міждисциплінарного підходу, спрямованого на підвищення рівня працевлаштування та кар’єрних можливостей молодих науковців у державному та приватному секторах, а також розкривають їх потенціал для впровадження інновацій, підприємництва та впливу в європейському суспільстві в середньостроковій і довгостроковій перспективі.

Термін дії проєкту 01.10.2021 р.  – 30.09.2025 р.

Загальний бюджет проєкту:3 785 704,56 євро:

  • грант ЄС: 3 785 704,56 євро
  • внесок партнерів (співфінансування): 0 євро
  • грант ЄС для НУ “Чернігівська політехніка”: € 204 665,76 євро
  • внесок партнерів/реципієнтів (співфінансування) від України: 0 євро

Основні завдання проєкту

  • підготовка 15 молодих науковців – аспірантів за новими освітньо-науковими програмами рівня доктор філософії в університетах – партнерах проєкту, спрямованих на зелені енергетичні системи та бізнес-моделі зеленої енергетики;
  • розробка нових навчальних курсів англійською мовою для викладання в університетах – партнерах а також під час докторських шкіл;
  • підготовка 15 наукових проєктів за напрямами «Зелені та відновлювані джерела розподіленої генерації та зберігання електроенергії», «Розумне розподілення енергії, мікромережі та сітки мікромереж», «Кінцеві споживачі енергії та «розумні» споживачі – прос’юмери», «Моделі та системи управління зеленою економікою».

Довгостроковий вплив проєкту SMARGYsum забезпечить підвищення конкурентоспроможності ЗВО, науково-дослідних установ та промислових підприємств України на міжнародному рівні.

Імплементація проєкту

В рамках проєкту на кафедрі Радіотехнічних та вбудованих систем прийнято на роботу молодшого наукового співробітника М. Азізі, який також вступив до аспірантури за спеціальністю 141 в НУ “Чернігівська політехніка”. Керівники – к.т.н., доц. Велігорський О.А. та к.т.н., доц. Гусев О.О. М. Азізі виконує проєкт на тему “Energy Router for Hybrid Microgrids for efficient and robust energy and power management”, такою ж є і тема його дисертаційного дослідження.

Співробітниками кафедри підготовлено курс “PCB design techniques for power electronic devices to ensure reliability and resilience” обсягом 1 кредит ECTS, який проведено для учасників проєкту під час докторської школи №3 у м. Капаріка, Португалія (6 липня 2023 року) https://smartgysum.eu/Home/TThirdSchool.

Публікації за проєктом

  • Azizi, M., Husev, O., Vinnikov, D., Veligorskyi, O.”Comparative Evaluation of Isolated dc-dc Converters for Low Power Applications,” 2022 IEEE 20th International Power Electronics and Motion Control Conference, PEMC 2022, 2022, pp. 7–12 https://doi.org/10.1109/PEMC51159.2022.9962944 Входить до наукометричної бази даних SCOPUS
  • M. Azizi, S. Rahimpour, O. Husev, and O. Veligorskyi, “Back-to-Back Energy Router Based on Common-Ground Inverters,” 2023 IEEE Conference (CPE-POWERENG), June 2023, pp. 1-6 https://doi.org/10.1109/CPE-POWERENG58103.2023.10227480 Входить до наукометричної бази даних SCOPUS
  • M. Azizi, O. Husev, O. Veligorskyi, S. Rahimpour, C. Roncero-Clemente, “Grounding and Isolation Requirements in DC Microgrids: Overview and Critical Analysis,” Energies 2023, 16(23), 7747; https://doi.org/10.3390/en16237747 Входить до наукометричної бази даних SCOPUS – Q2